Uvarovite

Fetta semilucidata Uvarovite | 2,5 x 2,5 x 0,6 cm, 15 g

Fetta semilucidata Uvarovite

2,5 x 2,5 x 0,6 cm, 15 g

32,00 €

Fetta semilucidata Uvarovite | 2,5 x 2,5 x 0,7 cm, 16 g

Fetta semilucidata Uvarovite

2,5 x 2,5 x 0,7 cm, 16 g

32,00 €