Diaspro policromo

Burattato Diaspro Policromo, Forma Lens, Amuleto | 3 x 2,5 x 1 cm

Burattato Diaspro Policromo, Forma Lens, Amuleto

3 x 2,5 x 1 cm

5,50 € 4,40 €

Cuore di Diaspro policromo | 3 - 3,5 cm

Cuore di Diaspro policromo

3 - 3,5 cm

6,00 €

Cuore di Diaspro policromo | 8,3 x 6,7 x 3,2 cm, 0,276 kg

Cuore di Diaspro policromo

8,3 x 6,7 x 3,2 cm, 0,276 kg

20,00 €

Cuore di Diaspro policromo | 8,5 x 7,3 x 3,7 cm, 0,366 kg

Cuore di Diaspro policromo

8,5 x 7,3 x 3,7 cm, 0,366 kg

25,00 €

Cuore di Diaspro policromo | 8,5 x 7,5 x 3,5 cm, 0,360 kg

Cuore di Diaspro policromo

8,5 x 7,5 x 3,5 cm, 0,360 kg

25,00 €

Cuore di Diaspro policromo | 9 x 8,5 x 4,5 cm, 0,558 kg

Cuore di Diaspro policromo

9 x 8,5 x 4,5 cm, 0,558 kg

39,00 €

Forma libera di Diaspro policromo | 5 x 4,4 x 7,8 cm, 0,260 kg

Forma libera di Diaspro policromo

5 x 4,4 x 7,8 cm, 0,260 kg

15,00 €

Forma libera di Diaspro policromo | 5,2 x 3,4 x 9 cm, 0,272kg

Forma libera di Diaspro policromo

5,2 x 3,4 x 9 cm, 0,272kg

15,00 €

Forma libera di Diaspro policromo | 8,3 x 4,8 x 11,8 cm, 0,675 kg

Forma libera di Diaspro policromo

8,3 x 4,8 x 11,8 cm, 0,675 kg

38,00 €

Pebble Diaspro policromo | 3 - 4 cm

Pebble Diaspro policromo

3 - 4 cm

4,00 €

Pebble Diaspro policromo | 6,5 - 7,5 cm

Pebble Diaspro policromo

6,5 - 7,5 cm

8,00 €