Lepidolite

Fetta grezza Lepidolite | 4,5 - 5,5 cm

Fetta grezza Lepidolite

4,5 - 5,5 cm

5,00 €

Grezzo di Lepidolite S-M | circa 3-5 cm

Grezzo di Lepidolite S-M

circa 3-5 cm

3,30 €

Palmstone Lepidolite | 4 - 4,5 cm

Palmstone Lepidolite

4 - 4,5 cm

3,30 €

Sfera di Lepidolite | 4 cm

Sfera di Lepidolite

4 cm

17,80 €

Torre di Lepidolite | 6,5 - 7,5 cm

Torre di Lepidolite

6,5 - 7,5 cm

18,00 €